REGULAMIN

Regulamin sklepu „SKLEP.NTT.PL” (obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.)

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

NTT System S.A. prowadzi sprzedaż towarów, w szczególności z zakresu sprzętu komputerowego, elektroniki użytkowej, oprogramowania komputerowego oraz środków higienicznych poprzez sklep internetowy „sklep.ntt.pl” pod adresem http://www.sklep.ntt.pl. Witryna www.sklep.ntt.pl umożliwia składanie zamówień na wyszczególniony w niej towar.

Sklep internetowy NTT System S.A. dostępny pod adresem http://www.sklep.ntt.pl, prowadzony jest przez NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie, ul. Trakt Brzeski 89, 05 - 077 Warszawa - Wesoła, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000220535, NIP: 1132518415, REGON: 015854360, numer rejestrowy BDO: 000000216, o kapitale zakładowym w wysokości: 83 100 000,00 zł (wpłacony w całości), . Dane kontaktowe NTT System S.A. : e-mail: sklep@ntt.pl, nr tel.: (22) 760-73-76. Wszelkie problemy techniczne związane ze świadczonymi przez Sprzedawcę drogą elektroniczną usługami, o których mowa w Regulaminie (Czat z konsultantem, Newsletter, Internetowa obsługa zamówienia) należy zgłaszać wysyłając stosowne informacje na adres: sklep@ntt.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy. Odpowiedź zostanie udzielona Klientowi w ciągu 14 dni.

DEFINICJE

1. Regulamin - niniejszy regulamin określający, w szczególności zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego „sklep.ntt.pl”, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu „sklep.ntt.pl” oraz klienta, zasady postępowania reklamacyjnego, a także wszelkie kwestie związane ze świadczeniem na rzecz klienta za pośrednictwem „sklep.ntt.pl” usług elektronicznych.

 

2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

 

3. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.

 

4. Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Produktu/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie) zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem „sklep.ntt.pl” (dot. też zamówień złożonych za pomocą poczty elektronicznej czy też telefonicznie).

 

5. Produkty - wszystkie towary oferowane w sklepie „sklep.ntt.pl”, są one fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie Produkty zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie Produktu, w dziale "Wyprzedaż" mogą być oferowane Produkty używane bądź serwisowane.

 

6. Ceny - wszystkie ceny podane na stronach internetowych „sklep.ntt.pl” są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena po której Klient zamówił Produkty w zamówieniu. Podane ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. W przypadku gdy płatność nie jest realizowana gotówką lub przelewem naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej przed złożeniem zamówienia.

 

7. Sprzedawca – NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie, ul. Trakt Brzeski 89, 05 - 077 Warszawa - Wesoła, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000220535, NIP: 1132518415, REGON: 015854360, numer rejestrowy BDO: 000000216, o kapitale zakładowym w wysokości: 83 100 000,00 zł (wpłacony w całości).

 

8. Treści – wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Produktów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, udostępnione na stronie internetowej pod adresem: http://www.sklep.ntt.pl.

 

9. Konto – przestrzeń „sklep.ntt.pl” zawierająca związane z Klientem dane, dostępna po dokonaniu rejestracji.

 

10. Polityka prywatności i cookies – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies.

 

11. Czat z konsultantem – usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, która umożliwia Klientowi przesłanie wiadomości oraz uzyskanie odpowiedzi na przesłaną wiadomość, w tym zgłoszenie ewentualnych problemów z działaniem usług; usługa bezpłatna; aby z niej skorzystać należy wpisać wiadomość w pole czatu, zamieszczonego u dołu ekranu i nacisnąć przycisk „Wyślij” umieszczony pod wiadomością, co spowoduje zawarcie umowy o świadczenie usługi Czat z konsultantem – wiadomość zostanie przekazana Sprzedawcy, co będzie widoczne dla Klienta w konwersacji czatu i będzie świadczyło o pomyślnej realizacji usługi; po naciśnięciu przycisku „Wyślij” Klient nie ma możliwości zrezygnować z wysyłki wiadomości; wymagane dane techniczne do skorzystania z usługi: dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, sprzęt umożliwiający wyświetlanie stron internetowych i wprowadzanie tam tekstu, np. komputer z klawiaturą.

 

12. Newsletter – bezpłatna usługa polegająca na wysyłaniu przez Sprzedawcę do Klientów, będących prenumeratorami usługi informacji, w szczególności informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej; złożyć zamówienie na Newsletter można poprzez formularz rejestracyjny na usługę Newsletter zamieszczony w zakładce „Strona główna”; złożenie zamówienia na Newsletter oznacza zgodę na otrzymywanie od NTT informacji handlowych (w chwili wysłania zamówienia zawarta zostaje umowa na usługę Newsletter); przy czym aby usługa została pomyślnie wykonana Klient musi uprzednio wyrazić niezbędne zgody, które wyświetlą mu się na monitorze, w szczególności dot. przetwarzania jego danych osobowych; z Newslettera Klient może w każdej chwili zrezygnować klikając pole „Zrezygnuj z newslettera” zamieszone u dołu wiadomości otrzymanej przez Klienta na skrzynkę pocztową zarejestrowaną do przekazywania Newslettera, co skutkuje zakończeniem umowy na niniejszą usługę; wymagane dane techniczne do skorzystania z usługi: dostęp do internetu, przeglądarka internetowa, konto poczty elektronicznej, sprzęt umożliwiający wyświetlanie stron internetowych i wprowadzanie tam tekstu, np. komputer z klawiaturą.

 

13. Internetowa obsługa zamówienia – usługa polegająca na umożliwieniu Klientom wyszukania Produktu, złożenia zamówienia w sposób elektroniczny za pomocą funkcjonalności systemu sprzedaży dostępnego na stronie internetowej: http://www.sklep.ntt.pl, elektronicznego śledzenia zamówienia oraz elektronicznego zgłoszenia potrzeby pomocy serwisowej (reklamacja Produktu), a także umożliwiająca elektroniczny dostęp do wybranych danych dot. współpracy Sprzedawcy z Klientem, które to widnieją na Koncie Klienta, danych o Produktach; przy czym aby niektóre elementy usługi zostały pomyślnie wykonane Klient musi uprzednio wyrazić niezbędne zgody, które wyświetlą mu się na monitorze, w szczególności dot. przetwarzania jego danych osobowych; Klient ma możliwość oceny Produktu – opcja oceny dostępna w zakładce „Opinie” przy każdym z Produktów, także dla Klientów nieposiadających Konta; wymagane dane techniczne do skorzystania z Internetowej obsługi zamówienia: dostęp do internetu, przeglądarka internetowa; sprzęt umożliwiający wyświetlanie stron internetowych i wprowadzanie tam tekstu, np. komputer z klawiaturą.

13.1. Nielegalne treści – oznaczają informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z powszechnie obowiązującym prawem, w tym szczególności propagujące przemoc, nakłaniające do popełnienia przestępstwa, naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich oraz niezgodne z zasadami ustanowionymi przez niniejszy Regulamin.

13.2. Moderowanie treści – działania podejmowane przez NTT System S. A., mające na celu wykrywanie, identyfikowanie i zwalczanie Nielegalnych treści, w tym środki wdrażane przez NTT System S. A. które wpływają na dostępność, widoczność i osiągalność Nielegalnych treści, w szczególności uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do Nielegalnych treści lub ich usunięcie, lub które wpływają na możliwość przekazywania takich informacji przez Klienta, w szczególności zawieszenie lub usunięcie Konta lub zablokowanie Klientowi możliwości korzystania ze sklepu.

KONTO

14.1. Klient, korzystając ze strony internetowej dostępnej pod adresem http://www.sklep.ntt.pl, w tym ze swojego Konta, nie może:

 

a) wprowadzać treści powodujących zachwianie pracy czy też przeciążenie systemów teleinformatycznych Sprzedającego;

 

b) umieszczać informacji naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje, w tym używać wulgaryzmów i zwrotów powszechnie uważanych za obraźliwe, a także w jakikolwiek sposób naruszających godność innych Klientów;

 

c) umieszczać treści i materiałów o charakterze komercyjnym bez zezwolenia Sprzedającego;

 

d) umieszczać innych informacji niezgodnych z Regulaminem oraz prawnie zabronionych;

e) dostarczać i przekazywać Nielegalnych Treści.

 

14.2. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta po rejestracji na stronie internetowej: http://www.sklep.ntt.pl za pomocą opcji dostępnych w zakładce „Moje konto”.

 

14.3. W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko i adres e-mail oraz wybiera hasło. Klient może też podać numer swojego telefonu komórkowego. Podanie tego numeru jest warunkiem koniecznym świadczenia usługi Internetowej obsługi zamówienia. Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych, a także do ich niezwłocznej aktualizacji w przypadku wystąpienia zmian. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem, Polityką prywatności i cookies oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z nimi i w pełni akceptuje wszystkie ich postanowienia. Rejestracja wymaga też udzielenia przez Klienta pewnych zgód, które zostaną mu wyświetlone na monitorze, w szczególności w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

14.4. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do Konta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca umożliwienia prowadzenia Konta na żądanie Klienta. Od tej umowy Klient może odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.

 

14.5. Zamieszczone w ramach „sklep.ntt.pl” treści, w tym opisy Produktów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

 

14.6. W celu złożenia oferty nabycia towaru Klient powinien złożyć zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronie internetowej http://www.sklep.ntt.pl, dostępnego w zakładce „Koszyk” i kliknięcie przycisku oznaczonego: „Złóż zamówienie”.

 

14.7. Przekazywanie hasła do Konta osobom trzecim jest zabronione.

 

14.8. Zabronione jest zakładanie i używanie Kont przez kilku Klientów jednocześnie.

 

14.9. Każdy z Klientów może posiadać jedynie jedno Konto.

 

14.10. Jeśli Klient stwierdzi, że za pośrednictwem jego Konta doszło do skorzystania z usług przez osobę niepowołaną zobowiązuje się on niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie Sprzedawcę umożliwiając tym samym podjęcie przez Sprzedawcę działań, mających na celu zapobiegnięcie stratom finansowym.

 

14.11. Sprzedawca ma prawo do weryfikacji autentyczności danych podanych przez Klienta w każdym czasie, w szczególności w przypadku podejrzenia podszywania się pewnej osoby pod innego Klienta.

 

14.12. Do złożenia zamówienia nie jest konieczne posiadanie Konta.

14.13. NTT System S. A. jest uprawniony do monitorowania i Moderowania Treści. NTT System S. A. używa/nie używa  [KK1] narzędzi służących do automatycznego Moderowania Treści.

14.14[KK2] .  NTT System S. A. umożliwia Klientom zgłaszanie obecności Nielegalnych Treści w sklepie. Zgłoszeń można dokonywać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy – Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, 05 - 077 Warszawa – Wesoła lub na adres e-mail: sklep@amazfitpolska.pl. Zgłoszenia będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania przez NTT System S. A.  Jeżeli podane w zgłoszeniu dane lub informacje wymagają uzupełnienia, NTT System S. A. zwróci się do zgłaszającego o uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim przypadku 14-dniowy termin rozpatrzenia zgłoszenia biegnie od chwili jej uzupełnienia przez zgłaszającego. W zgłoszeniu zgłaszający jest zobowiązany podać:

a) dokładną elektroniczną lokalizację Treści w postaci bezpośredniego linku URL do Treści,

b) przyczyny uznania Treści za Nielegalną Treść;

c) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie  dokonującego zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

 

14.15. W razie powzięcia informacji o Nielegalnych Treściach NTT System S. A.  podejmie stosowane działania mające na celu ich Moderację. W razie powzięcia jakichkolwiek informacji dających podstawę do podejrzenia, że popełniono lub może dojść do popełnienia przestępstwa NTT System S. A. zgłosi ten fakt do odpowiednich organów ścigania.

14.16. Jeśli NTT System S. A. dysponuje danymi umożliwiającymi skontaktowanie się z użytkownikiem, który umieścił Nielegalną Treść, powiadomi go o dokonanej Moderacji. Powiadomienie zawiera co najmniej wskazanie podstawy umownej i/lub prawnej, na której NTT System S. A. opiera swoją decyzję oraz uzasadnienie tej decyzji.

14.17.  [KK3] Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania od decyzji NTT System S. A., o której mowa w ustępie 14.16. powyżej. Odwołania można dokonywać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy – Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, 05 - 077 Warszawa – Wesoła lub na adres e-mail: sklep@amazfitpolska.pl. Odwołania będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania przez NTT System S. A.  Jeżeli podane w odwołaniu dane lub informacje wymagają uzupełnienia, NTT System S. A. zwróci się do odwołujacego o uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim przypadku 14-dniowy termin rozpatrzenia odwołania biegnie od chwili jej uzupełnienia przez odwołującego. Odwołanie powinno zawierać c. n.:

a) wskazanie Treści, której dotyczy odwołanie;

b) przyczyny uznania przez odwołującego, decyzji NTT System S.A. za niezasadną, niesłuszną.

ZAMÓWIENIA

15.1. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny pod adresem internetowym http://www.sklep.ntt.pl w zakładce: „Koszyk”. Zamówienie określa m.in. jakie Produkty, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.

 

15.2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o potwierdzeniu złożenia zamówienia. Ta informacja wskazuje, że Sprzedawca zamówienie otrzymał i przyjął do realizacji – pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

 

15.3. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy Produktu, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku.

 

15.4. Zamówienie Produktów ze sklepu internetowego „sklep.ntt.pl ”można złożyć w następujący sposób:

 

a) za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) sklepu internetowego,

 

b) pocztą elektroniczną wysłaną pod adres: sklep@ntt.pl. Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów,

 

c) telefonicznie pod numerem 22 760 73 76.

 

Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia danego zamówienia. O czasie realizacji decyduje m.in. numer zamówienia w związku z czym zachęcamy do składania zamówień przez system sklepu internetowego, co gwarantuje natychmiastowe nadanie numeru zamówienia.

 

15.5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu maksymalnie 16 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 9:00-16:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Wyjątkiem są dni, w których Sprzedawca nie prowadzi wysyłki zamówień o czym Klient zostanie poinformowany widoczną informacją przed dokonaniem zamówienia. W tym czasie zostanie wysłany do Klienta e-mail z informacją o terminie wysyłki Produktu bądź terminie odbioru Produktu w salonie sprzedaży.

 

15.6. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedającego o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.


CENY I PŁATNOŚCI


16.1. Wszystkie ceny w „sklep.ntt.pl” podawane są w polskich złotych i zawierają wszelkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT.

16.2. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie Produktu oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.

16.3. Podczas składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.

16.4.Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.

16.5. O terminie płatności Sprzedawca informuje Klienta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

17.1. Płatności za Produkt można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia. W przypadku zakupów Produktów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki. W przypadku jednak wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy wpłacona zaliczka zostanie Klientowi zwrócona.

17.2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

DOKUMENTY KSIĘGOWE

18.1. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Produktów wystawiając fakturę VAT lub paragon, które są dostarczane Klientowi wraz z Produktem.

18.2. Jeżeli Klient będący osobą fizyczną składa zamówienie przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta, Sprzedawca domniemuje, że nabywa on Produkt w związku z taką działalnością i faktura VAT wystawiona będzie na tego Klienta jako przedsiębiorcę.

18.3. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (dalej „ustawa VAT”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 października 2021r. w sprawie wystawiania faktur podpis Klienta - jako nabywcy Produktu- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

19.1. Sprzedawca informuje Klienta o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez formularz zamówienia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

19.2. W ten sam sposób Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie.

19.3. Sprzedawca informuje Klienta o ograniczeniach dotyczących dostawy Produktów, najpóźniej na początku składania zamówienia.

20.1. Zamówione Produkty dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:

a) Przesyłka wysłana za pośrednictwem kuriera (z reguły dociera do Klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki). Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem kuriera są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi Sprzedawca.

b) Przesyłka wysłana za pośrednictwem usługi „Paczkomaty InPost” (z reguły dociera do Klienta na trzeci dzień roboczy po dniu nadania paczki). Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem usługi „Paczkomaty InPost” są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi Sprzedawca.

c) Odbiór zamówienia w salonie sprzedaży.

20.2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia oraz sporządzić protokół szkody, a także skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY- POSTANOWIENIA OGÓLNE

21.1. Prawo do odstąpienia przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem albo będącemu osobą fizyczną zawierającą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Konsument oraz osoba fizyczna, o której mowa powyżej mają prawo skorzystać z prawa odstąpienia przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego w zakładce „Dostawa, płatności, warunki zwrotu” (skorzystanie z wzoru nie jest obowiązkowe).

21.2. Klient, który zawarł umowę sprzedaży rzeczy na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składaniazamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w punkcie 21.8 poniżej.

21.3. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.

21.4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – w posiadanie ostatniej z rzeczy, partii lub części), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.

21.5. W celu wykonania prawa odstąpienia Klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane, m.in. na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, e-mailem lub pocztą.

21.6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

21.7. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

21.8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m.in. umów o:

a) świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

b) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY RZECZY – DOTYCZY WYŁĄCZNIE KONSUMENTÓW I OSÓB FIZYCZNYCH, O KTÓRYCH MOWA W 21.1 REGULAMINU

22.1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, przy czym jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami.

22.2. Sprzedawca może zaproponować Klientowi, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli Sprzedawca nie złożył takiej propozycji Klientowi:

a) Klient zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

b) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

22.3 Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY RZECZY – DOTYCZY WYŁĄCZNIE KONSUMENTÓW I OSÓB FIZYCZNYCH, O KTÓRYCH MOWA W 21.1 REGULAMINU

23.1. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, o ile świadczenie takich usług przez Sprzedawcę odbywało się za wynagrodzeniem.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

23.1. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, o ile świadczenie takich usług przez Sprzedawcę odbywało się za wynagrodzeniem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRODUKTUORAZ PROCEDURY DOT. GWARANCJI I RĘKOJMI

24.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania Produktów bez wad/zgodnie z umową oraz w odniesieniu do Konsumentów oraz osób fizycznych, o których mowa w 21.1 Regulaminu, odpowiada za ich wady/brak zgodności z umową na zasadach uregulowanych w art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego (tylko gdy Sprzedawca udzielił gwarancji na dany Produkt), oraz w Ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. .

24.2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument ani osoba fizyczna, o której mowa w 21.1 Regulaminu:

a) odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu jest wyłączona (art. 558 i następne Kodeksu Cywilnego);

b) odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;

c) odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;

d) Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, kurierów, dostawców usług internetowych itp.

25.1. Niektóre Produkty oferowane w sklepie internetowym „sklep.ntt.pl” są objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub Sprzedającego. W przypadku kiedy z Produktem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. W niektórych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są w autoryzowanych punktach serwisowych za okazaniem dowodu zakupu. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego Produktu.

26.1. Reklamacje, przysługujące Konsumentom oraz osobom fizycznym, o których mowa w 21.1 Regulaminu, z tytułu rękojmi należy zgłaszać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy – Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, 05 - 077 Warszawa – Wesoła lub na adres e-mail: sklep@ntt.pl

26.2.Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.

26.3. Jeżeli podane w reklamacji z tytułu rękojmi dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji lub reklamacja wymaga przesłania reklamowanego Produktu Sprzedawca zwróci się do Klienta, składającego reklamację o uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim przypadku 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od chwili jej uzupełnienia lub otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego Produktu.

USŁUGI DODANE

27.1. Usługi dodane to dodatkowe usługi promocyjne (np. instalacja, dodatkowa lub rozszerzona gwarancja) świadczone na rzecz Klienta za pośrednictwem „sklep.ntt.pl”. Klient ma prawo skorzystać z usługi dodanej, gdy wyraźnie wynika to z opisu Produktu, zawartego w „sklep.ntt.pl”.

27.2. Skorzystanie z usługi dodanej może wymagać akceptacji warunków korzystania lub regulaminu tej usługi.

27.3. Możliwość skorzystania z usługi dodanej jest uprawnieniem Klienta. Jego wybór w tym zakresie nie wpływa w żaden sposób na realizację zamówienia.

27.4. Warunkiem skorzystania z niektórych usług jest podanie numeru telefonu komórkowego. Jeżeli Klient nie poda takiego numeru telefonu podczas rejestracji lub składania zamówienia, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem poprzez e-mail i poprosi go o uzupełnienie danych. Dane te zostaną przekazane Sprzedawcy jako administratorowi w celu świadczenia usług dodanych. Podanie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA- TREŚCI I OPINIE

28.1. Klient oświadcza, że:

a) jest świadomy, iż nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Treści, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie oraz poza

uprawnieniami do treści, w tym opinii przez niego zamieszczonych. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania Treści w inny sposób, chyba że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu. Klient może korzystać ze „sklep.ntt.pl”, w tym z Treści wyłącznie na własne potrzeby w celu zapoznania się z Produktami. Klient w szczególności nie ma prawa korzystać z Treści w celach pośrednio lub bezpośrednio handlowych.

b) jest świadomy, iż nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy „sklep.ntt.pl”; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na Treściach poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie Regulaminu.

28.2. Klient ma świadomość, iż Treści, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.

28.3. Klient, umieszczając w sklepie internetowym „sklep.ntt.pl” opinię, udziela Sprzedawcy bezpłatnej, nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej licencji do korzystania z treści opinii przez czas nieoznaczony w sieci Internet w celach związanych z prowadzeniem oraz promocją „sklep.ntt.pl” lub Produktów, w tym do publicznego udostępniania opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

28.4. Klient zobowiązuje się nie umieszczać opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy, zawierają dane osób trzecich lub naruszają ich prawa.

29.1. Sprzedawca udostępnia przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Klienta, nie jest inicjatorem transmisji treści, nie wybiera Klientów, nie usuwa, nie wybiera ani nie modyfikuje treści, jak również nie bada czy treści nie mają bezprawnego charakteru.

29.2. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści Sprzedawca podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu i/lub usunięcia takich treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

DZIAŁANIA ZABRONIONE I BLOKOWANIE DOSTĘPU

30.1. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności: (a) które destabilizowałyby pracę „sklep.ntt.pl”, utrudniałyby dostęp do „sklep.ntt.pl” lub zawartości lub korzystanie z nich; (b) publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej

(c) korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi); (d) podejmowanie innych działań na szkodę „sklep.ntt.pl”, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.

30.2. Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do „sklep.ntt.pl” lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy: (a) Klient korzysta z „sklep.ntt.pl” w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu; (b) Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.

DANE OSOBOWE ORAZ INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROZENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

31.1 Sprzedający oświadcza, iż wykorzystuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych, w szczególności zabezpieczające je przed udostępnieniem podmiotom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, uszkodzeniem, utratą lub zniszczeniem. Informację o środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych drogą elektroniczną określa Polityka prywatności i cookies, dostępna w sekcji „Warunki zakupów”.

31.2 Sprzedający informuje, iż podczas korzystania z usług „ntt.sklep.pl” w komputerze Klienta, po wyrażeniu przez niego zgody, zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Instalacja tego typu plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług. W sytuacji, gdy Klient nie wyrazi zgody na instalację plików cookies niektóre funkcjonalności „sklep.ntt.pl” mogą działać niepoprawnie. Szczegółowe informacje na temat plików cookies zawarte są w Polityce prywatności i cookies.

31.3 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia usług przez Sprzedającego. Szczegóły dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności i cookies.

32.1 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta spowodowane niezależnymi i niezawinionymi od Sprzedającego zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Klienta złośliwym oprogramowaniem, programami szpiegującymi, spamem. Powyższe zagrożenia stanowią szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną.

32.2 Zabezpieczenie się przed szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług drogą elektroniczną zależy od Klienta. Sprzedający zaleca zainstalowanie programu antywirusowego, który powinien podlegać stałej aktualizacji oraz posiadania na komputerze uruchomionej zapory systemowej, korzystanie z produktów wyłącznie z legalnych źródeł, a także nieotwieranie plików czy też nie wchodzenie w linki niewiadomego pochodzenia.

33.1. Z zastrzeżeniem Regulaminu Administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania zamówienia, jest Sprzedawca.

33.2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług za pośrednictwem „sklep.ntt.pl” oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych). Dane będą przetwarzane także wtedy gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych.

33.3. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR – DOTYCZY WYŁĄCZNIE KONSUMENTÓW

34.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl

34.2. Konsument posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu , o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży na odległość. Szczegóły postępowania reguluje w takiej sytuacji Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej;

b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Szczegóły postępowania reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Na terenie województwa mazowieckiego, zadania Inspekcji

Handlowej wykonuje Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, jako kierownik mazowieckiej Inspekcji Handlowej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie (http://www.wiih.org.pl/index.php?id=131).

34.3.Konsument może także uzyskać bezpłatną informację o pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje o tym gdzie uzyskać tego typu pomoc można znaleźć m.in. na stronie internetowej Stowarzyszenia Konsumentów Polskich pod adresem http://www.konsumenci.org/pomoc-konsumencka,pomoc-konsumencka,2,27.html

34.4 W przypadku gdy w odniesieniu do rozstrzygnięcia konkretnego sporu z zastosowaniem pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń potrzebna jest zgoda Sprzedawcy zgoda lub odmowa zgody będzie każdorazowo udzielana przez Sprzedawcę.

PRAWO DO ZAPRZESTANIA ŚWIADCZENIA USŁUG I PROWADZENIA „SKLEP.NTT.PL”

35.1 Sprzedający ma prawo trwale zaprzestać świadczenia wszystkich lub niektórych usług, o których mowa w Regulaminie w każdej chwili.

35.2 Z uwagi na bezpieczeństwo Sprzedający zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do „sklep.ntt.pl” czy też wszystkich lub wybranych usług na czas potrzebny do zlikwidowania nieprawidłowości, w tym zaistniałych zagrożeń.

35.3 Sprzedający zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych „sklep.ntt.pl”, mogących powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Klientom korzystania z usług.

35.4 Sprzedający zastrzega sobie prawo do uzależnienia korzystania z usług od przedłożenia przez Klienta odpowiednich dokumentów, potwierdzających poprawność wprowadzonych przez Klienta danych, czasowego ograniczenia dostępu do wybranych usług czy też zawieszenia Konta Klienta, jeżeli wprowadzone przez niego dane wymagają dodatkowej weryfikacji czy też w przypadku powzięcia uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

36.1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 01.01.2023 r., zastępując w pełni dotychczasowy Regulamin sklepu „SKLEP.NTT.PL”, obowiązujący od 01.01.2021 roku.

36.2. Wszelkie zmiany Regulaminu dokonane przez Sprzedawcę uwidocznione zostaną na stronie internetowej, dostępnej pod adresem: http://www.sklep.ntt.pl, w zakładce: „Regulamin”, a Klienci, którzy posiadają Konto, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przycisk akceptujący nowy Regulamin, pojawiąjący się przy składaniu nowego zamówienia przez Klienta. Do umów sprzedaży na odległość zawartych przed datą zmiany Regulaminu do czasu pełnej ich realizacji obowiązuje Regulamin w poprzednim brzmieniu – z dnia zawarcia umowy sprzedaży

37.1. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta. Niezwłocznie, po otrzymaniu przez Sprzedawcę wypowiedzenia, konto Klienta w „sklep.ntt.pl” zostanie usunięte.

37.2 Śmierć Klienta, będącego osobą fizyczną powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi dotyczącej Konta oraz zawartej Umowy sprzedaży na odległość.

37.3. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi sklepu internetowego „sklep.ntt.pl” na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.

38.1. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.

38.2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. W przypadku Konsumentów oraz osób fizycznych, o których mowa w 21.1 Regulaminu spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny, zaś w przypadku innych Klientów właściwy miejscowo będzie sąd odpowiedni dla siedziby Sprzedawcy.

38.3. Regulamin stanowi integralną część każdej Umowy sprzedaży na odległość.

38.4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

38.5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

38.6. Sprzedawca informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych posiada on status dużego przedsiębiorcy.


ZAŁĄCZNIK NR. 1 DO REGULAMINU

 


 [KK1]Tu należy wybrać właściwy zapis, w zależności od tego w jaki sposób będziecie Państwo działać.

 [KK2]Do procedury zgłaszania Nielegalnych Treści zastosowałam  zasady analogiczne jak wskazaliście Państwo w regulaminie do zgłaszania reklamacji. Jednak jeżeli chcecie Państwo tu stosować inne zasady, proszę o ich wskazanie i dokonam modyfikacji - nie ma bowiem narzuconego jednego właściwego sposobu postępowania, pozostawiona została dowolność Sprzedawcy.

 [KK3]Do procedury odwołania Nielegalnych Treści zastosowałam  zasady analogiczne jak wskazaliście Państwo w regulaminie do zgłaszania reklamacji. Jednak jeżeli chcecie Państwo tu stosować inne zasady, proszę o ich wskazanie i dokonam modyfikacji - nie ma bowiem narzuconego jednego właściwego sposobu postępowania, pozostawiona została dowolność Sprzedawcy.