W związku z zagrożeniem epidemiologicznym informujemy o zawieszeniu możliwości zakupów stacjonarnych oraz wyboru opcji odbioru osobistego w koszyku zakupowym. Wciąż realizujemy wysyłki produktów, terminy dostawy nie uległy zmianie.

PREPARAT DO USUWANIA ETYKIET

Usuwa etykiety z wszelkich opakowań.


Sposób użycia: Preparat należy nanieść bezpośrednio na etykietę na ok. 3 minuty. Resztki kleju zetrzeć szmatką lub chusteczką papierową.


Uwaga: Preparat może w nieznacznym stopniu rozpuścić kolorowy nadruk pod usuwaną etykietą oraz rozpuszczać niektóre tworzywa sztuczne – wskazana ostrożność! Przed użyciem wypróbować w niewidocznym miejscu.


Niebezpieczeństwo:

- Skrajnie łatwopalny aerozol.

- Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

- Działa drażniąco na skórę.

- Może powodować reakcję alergiczną skóry.

- Działa drażniąco na oczy.

- Może spowodować senność lub zawroty głowy.

- Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

- Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany.

- Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

- Unikać uwolnienia do środowiska.

- Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.


W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

W PRZYPADKU NARAŻENIA LUB STYCZNOŚCI: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.


- Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50°C.

- Nie przekłuwać ani nie spalać także po zużyciu.

- Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem.

- Chronić przed źródłami zapłonu - nie palić podczas rozpylania.

Specyfikacja

Pojemność300 ml
Zastosowaniedo usuwania etykiet
Gwarancja24 miesiące